ЗА НАС

Дългогодишни традиции в качеството

Предмет на дейност на "Промишлена енергетика" АД – гр. Ямбол:Дружеството е с предмет на дейност съгласно регистрацията: производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битовата енергетика, както и всякаква стопанска и търговска дейност, която не е забранена от закона.
Акционери в дружеството са над 30 физически лица.
Близо 40 годишните традиции на дружеството му дават възможност за работа в енергийните и топлофикационни обекти.
През цялото време на съществуването си "Промишлена енергетика" АД поддържа и регулярно заверява Разрешителното си за работа на поднадзорни обекти съгласно чл. 36 ал. 6 от ЗТИП/закон за технически изисквания на продуктите/ и Наредбите към него.
Дружеството редовно поддържа сертификацията си по БДС EN ISO 3834-2 и Директива 2014/68/ЕС като производител на оборудване работещо под налягане и дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност. Изпълнението на тези дейности е под непрекъснатия контрол на двама дипломирани инженери с персонална квалификация IWE и EWE.
През 1994 г. "Промишлена енергетика" АД бе атестирана от T?V - Bayern Sachsen – Германия, а през 2007 г. преатестирано от T?V Rheinland Group като фирма, спазваща изискванията на европейските норми TRD 201, AD 2000 HP 0 и DIN EN ISO 3834-2. Освен това T?V - Bayern Sachsen издаде и индивидуални сертификати на заварчици по различни методи на заваряване и сертифицира 4 броя заварчици съгласно изискванията на Американския стандарт ASME за съоръжения под налягане, които регулярно се пресертифицират от оторизираната от БСА за България сертифицираща организация "T?V Rheinland Bulgaria" EOOD.
Дружеството има внедрена интегрирана система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Системата е сертифицирана от "T?V NORD CERT" GmbH съгласно изискванията на EN ISO 9001, OHSAS 18001 и EN ISO 14001.
"Промишлена енергетика" АД притежава сертификат на производител на заварени продукти съгласно EN ISO 3834-2 издаден от "T?V Rheinland Bulgaria" EOOD.
През цялото време на съществуването си дружеството притежава удостоверение с №БС-033 от ДАМНТ съгласно изискванията на закона за технически изисквания на продуктите за извършване на дейността по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.
За всички свои дейности "Промишлена енергетика" АД се обслужва самостоятелно, като работи директно с производители както в страната, така и извън нея. Поддържа много добри контакти с фирмите: "THYSSENKRUPP MANNEX-GmbH", "BENTELER-AG" и "FERONA A.S." Praha OZ - Plzen. В областта на горивната техника имаме директни контакти с фирмите "RIELLO", "WEISHAUPT" и "SAACKE" от Германия, както и с американските фирми "POWER FLAME", "CSI", "TODD", "COEN" и "CENTEC". По доставките на газова арматура и съоръжения, както и по автоматиката на горивния процес контактуваме с "SCHNEIDER", "SIEMENS", "FESTO", "HONEYWELL", "MAXITROL", "ELSTER", "DANFOSS", "LANDIS/GIR" и др.

Общ брой на годините на съществуване на дружеството и по-важни преобразувания и сливания:Дружеството започва своята дейност от 01.08.1975 г. като обособено звено на тогавашното РП "Енергоремонт" – гр. Гълъбово на основата на техническия персонал на ОЦ "Единство" – гр. Ямбол. От 01.07.1979 г. звеното става самостоятелно стопанско предприятие в състава на тогавашния НПК "Промишлена енергетика" – гр. София, създаден с ПМС №23/79 г.
През 1990 г. със Заповед № 212/89 г. на бившия МИП предприятието е преобразувано в държавна фирма по Указ № 56/89 г., а със Заповед № 70/29.04.1994 г. на бившия Комитет по енергетика е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество. Със Заповед № 102/13.07.1993 г. на Председателя на тогавашния Комитет по енергетика беше открита и извършена приватизация през 1994 г. от работещите в дружеството.

Специализирани области на действие на дружеството:1. Производство, ремонт, преустройство и изграждане на съоръжения с повишена опасност

"Промишлена енергетика" АД има сериозни традиции в производството и ремонта на елементи работещи под налягане в енергетиката и промишлеността в страната и извън нея. Дружеството работи основно в Енергийния комплекс "Марица Изток" в производство на елементи под налягане, ремонт на същите при заводски условия, както и участие в ремонтите на самите котлоагрегати в "Брикел" АД, "ЕйИЕс Марица Изток-1" АД, "ТЕЦ Марица Изток-2" ЕАД, "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД и ТЕЦ "Марица-3" АД.
Дългогодишни клиенти на нашето дружество още са и: топлофикационните централи в София, Сливен, Бургас, Шумен, Враца, Плевен, Разград, Пловдив, Казанлък, Перник, "КМХ" - Белово, "КЦМ" - Пловдив, "Аурубис" АД - Пирдоп, "Монди Стамболийски" ЕАД - Стамболийски, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД – Бургас, "Котлостроене" АД - София , "Свилоцел" АД - Свищов, Stein Energie - Франция и др.
Досега няма нито една рекламация относно качеството на изработката на нагревни повърхности и извършваните по тях ремонти. Дружеството разполага с добре подготвени и квалифицирани работници.
През 2003 г. "Промишлена енергетика" АД извърши основен ремонт на котел 50 Gcal в градската отоплителна централа "Топлана" гр. Прищина – Косово по търг на Европейския съюз.
През 2012 г. дружеството монтира в Roquette SA гр. Калафат - Румъния био-котел с производителност 18 т/час с основно гориво слама, производство на Кирка-Сури – гр. Белград – Сърбия.
През 2013 г. "Промишлена енергетика" АД проектира и изгради във "Вин.С.Индустийс" гр. Карнобат - България нова парова централа с котел с производителност 18 т/час с основно гориво слама, производство на Weiss – Дания.
По–голямата част от персонала работи повече от 20 години в дружеството и притежава значителен професионален опит, който се предава на младите работници. Това позволява на "Промишлена енергетика" АД да извършва ремонти при добро качество спазвайки изискванията на ЗТИП /закон за технически изисквания на продуктите/ и Наредбите към него.

2. Газификация

Основно направление е кооперацията с американски и германски фирми при газификацията на котлоагрегати от сериите 20, 35, 50 и 75 т/час, както и на водогрейни такива с мощност 50 и 100 Гкал в топлофикационните дружества и заводски ел.централи.
Газификацията на котли с производителност до 12 т/час извършваме в сътрудничество с Riello – Италия, Saacke и Weishaupt – Германия и "Екоклима" АД – Бургас. Особено ефективно за клиентите е и предлаганото от нас преустройство на съществуващите български горивни уредби за изгаряне на природен газ. Предлагаме и доставка на горивни уредби, газова арматура и съоръжения, директен внос от производителите от САЩ, Германия, Италия, Чехия и Финландия.
До момента дружеството е газифицирало над 600 броя котли и технологични пещи със съответните газопроводи, ГРИ и ГЗП и обезопасителни инсталации в градовете София, Русе, Ямбол, Ловеч, Разград, Стара Загора, Пазарджик, Първомай, Сливен, Монтана, Нова Загора, Попово, Исперих, Генерал Тошево, Пещера, Севлиево, Божурище, Банкя, Кюстендил, Петрич, Варна, Павликени, Нови Пазар, Асеновград, Бургас, с. Камено, с. Бутово, с. Церковски, с. Златна Панега, Смолян, Пловдив и др.

3. Абонаментно обслужване

"Промишлена енергетика" АД има натрупан сериозен над 35 годишен опит в сервизното обслужване на паровите централи в промишлеността и комунално-битовия сектор, както и повдигателни съоръжения в страната, като: "Аурубис" АД – гр. Пирдоп, "Екопласт Файбър" АД – гр. Ямбол, "Домостроене" ООД – гр. Сливен, "АТЛАС" ООД – с. Злати войвода, "Сакарела" ООД - гр. Ямбол, "Овергаз инженеринг" АД - гр. Ямбол, "АВС Инженеринг – Н" ЕООД - гр. Ямбол, "ИМСТИ" ЕООД – гр. Ямбол и др.

4. Екология

Дружеството има над 30 годишен опит при извършване на топлинни изпитвания и режимно-технологични настройки на топлоенергийни съоръжения в промишления сектор.

5. Утилизационни инсталации

"Промишлена енергетика" АД има над 30 годишен опит при изработка на утилизационни инсталации от сериите „КУПД", „КПУ", и „КУВВ" в различни видове котли, както и към котлите от сериите „ПКМ", „ПКН", и „ПКГ", производство на „Котлостроене" АД – гр. София.
През 1999 г. "Промишлена енергетика" АД проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация 4 броя утилизиращи инсталации на котли КМ-12 в "Топлофикация Ямбол" АД.
През 2001 г. дружеството проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация 2 броя утилизиращи инсталации на котли ПКМ-6,5М и ПКМ-6 в "Ямболен" АД.
През 2003 г. "Промишлена енергетика" АД проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация цилиндричен мембранен котел-утилизатор с паропроизводство 12 т/час и параметри на парата налягане 40 ata и температура 220ОС в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
През 2004 г. дружеството проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация специализиран котел за изгаряне на дървесни брикети с мощност 2 MW при работно налягане 6 ata в МБАЛ "Свищов".
В периода 2004-2008 г. "Промишлена енергетика" АД проектира, изработи и монтира въздухоподгреватели с топлинни тръби на ИВП на котли № 5, 6, 7 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.
През 2009 г. дружеството проектира нова утилизационна нагревна повърхност на КУ към пещ 900F-1 в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, която изработи и подмени съществуващата.
През 2010 г. "Промишлена енергетика" АД проектира и изпълни преустройство на котелните централи на МБАЛ "Иван Скендеров" – гр. Гоце Делчев за изгаряне на дървесни пелети.
През 2014 г. дружеството проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация утилизационна нагревна повърхност - водоподгреватели с топлинни тръби на котел ПКМ-4 във "Вини" АД – гр. Сливен.
През 2014 г. "Промишлена енергетика" АД проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация 3 броя утилизиращи инсталации на котли ПКМ-6,5М и 2 броя ПКМ-12 в "Е. Миролио" АД – гр. Сливен.

6. Инженеринг

Освен традиционното проектиране за изграждане на котелни централи дружеството проектира и газификация на топлоенергийни съоръжения.
При пълен инженеринг дружеството проектира, изгради и успешно пусна в експлоатация следните обекти:
2006 г. Парова централа 36 т/ч с гориво природен газ в "Бургаски захарен завод" ЕАД – гр. Камено;
2009 г. Аварийна парова централа с производителност 24 т/ч с гориво промишлен газьол в "Контур Глобал Марица Изток 3" АД;
2012 г. Нов Економайзер на содорегенерационен котел в "Монди Стамболийски" АД – гр. Стамболийски;
2013 г. Парова централа 18 т/ч с гориво слама във "ВИН.С.Индустрийс" ООД – с. Церковски.

7. Лаборатория с предмет на дейност:

- ремонт на всички видове разходомери за газ – турбинни, диафрагмени, ротационни и ултразвукови, както и части за тях.
- калибриране на уреди за измерване на пропуски за газ и вода.
- обследване за пропуски на тръбопроводи за газ и вода.
- настройка на електронни коректори на разходомери за газ.
- ремонт на всички видове разходомери за газ и доставка на необходимите резервни части за тях.
- откриване и локализиране на подземно разположени тръбопроводи.ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ръководството на фирмата е отговорно за качеството на продуктите и услугите, както и за мерките, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, въз основа на което то периодично оценява ефективността на интегрираната система. Предприема мерки за постоянно подобряване условията на труд и качество на предлаганите продукти и осигуряване на съответните ресурси за тяхното реализиране.
Ръководството си е поставило цели в Декларацията за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. То гарантира, че политиките по качество и здравословни и безопасни условия на труд са обявени и са разбрани от всички сътрудници.
Всички ръководители и служители са отговорни в тяхната област за качеството на предлагания от тях продукт и за спазване изискванията на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
Политиките по качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, които са възприети от “Промишлена енергетика” АД са в съответствие с основните цели на фирмата и в удовлетворяване  изискванията и очакванията на нейните клиенти, както и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Приетите политики се основават на следните основни принципи:

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

1. Критерии за постигнатото от фирмата качество е удовлетворението на клиента.
Ние сме длъжни да произвеждаме продукти и предлагаме услуги с качество, което да удовлетворява изискванията на нашите клиенти. Високото качество е една от най-висшите цели на “Промишлена енергетика” - АД.

2. Качеството означава бъдеще и успех на нашата фирма
Въз основа на непрекъснато наблюдаване на пазара и на интензивните контакти с нашите клиенти ние произвеждаме и предлагаме качествени продукти и услуги. Това има решаващо значение за имиджа на предприятието и за гарантиране на нашите работни места.

3. Постоянните подобрения са решаващи за успеха на фирмата
Във всичко, което се извършва във фирмата трябва да се проявява стремеж към най-доброто: в произвежданите продукти и предлаганите услуги, в тяхната надеждност и параметри, в изпълнението на задълженията, в отношенията във фирмата, в поддържане на необходимата конкурентноспособност и устойчивост на печалбата. С тези действия се създава стремеж за лидерство в конкурентната среда.

4. Квалификация, професионализъм, високо чувство за отговорност и реален принос
Това са важните предпоставки за високо качество и показатели за оценка на труда и атестиране на работещите във фирмата

5. Всеки сътрудник в “ПЕ” АД носи пълна отговорност за качеството на продукта и на извършваната от него дейност в обхвата на служебната му компетентност
Всеки, който установи несъответствие с изискванията на СУ е длъжен да предприеме всички мерки за отстраняването му в рамките на неговите правомощия или да уведоми съответното йерархическо равнище на управление за вземане на съответно решение.

6. Всеки сътрудник на фирмата трябва да проявява лоялност към нея
Всеки сътрудник, чрез своята дейност трябва да отстранява недостатъците и да не създава потенциални условия за компрометиране на произвежданите продукти и услуги пред клиентите. Качеството в дейността гарантира предпазване от щети.

Спазвайки международните и национални закони, както и съответните технически изисквания ние гарантираме безопасността на продуктите, услугите и условията на труд в нашата фирма и при клиента.

7. Доставчиците и клиентите ни са наши партньори
Към всеки от тях трябва да се подхожда с доверие, за да отговорят и те със същото.

8. Ръководството на “Промишлена енергетика” АД съзнава, че качествени продукти и услуги се създават само от удовлетворени сътрудници
Ръководството на фирмата ще гарантира интересите на своите сътрудници чрез:
a. адекватно заплащане на постигнатите резултати;
b. здравно и пенсионно осигуряване;
c. възможност за повишаване на квалификацията;
d. здравословна работна среда;
e. дружелюбен микроклимат в предприятието.

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на „ПЕ“ АД е определило и документирало своята политика по здравословни и безопасни условия на труд, включително своите цели и ангажименти по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. То е отговорно за функционирането на системата по управление на здравословни и безопасни условия на труд и осигурява необходимите ресурси за реализирането й.
При реализиране на политиката по здравословни и безопасни условия на труд ръководството се ръководи от следните принципи, които се ангажира да следва:
• Защитата на здравето и безопасността при работа на всички работещи в организацията, чрез предотвратяване на свързаните с работата увреждания, случаи на влошено здравно състояние, болести и инциденти;
• Спазването на съответните закони и разпоредби в областта на безопасността и здравето при работа
• Извършване анализ и оценка на рисковете в организацията и предприемане на ефективни мерки, свързани с тяхното подобряване
• Гарантира консултирането с работещите и техните представители в КУТ и насърчава активното им участие на всички етапи на прилагане на системата за управление на безопасността и здравето при работа
• Непрестанно подобряване ефективността на системата за управление на безопасността и здравето при работа

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ръководството на „ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА“ АД е определило и документирало своята политика по опазване на околната среда, включително своите цели и ангажименти по отношение на опазване на околната среда. То е отговорно за функционирането на системата по управление опазване на околната среда и осигурява необходимите ресурси за реализирането й.
При реализиране на политиката по опазване на околната среда ръководството на фирмата се ръководи от следните принципи, които се ангажира да следва:
• Намаляване, предотвратяване и контролиране на замърсяването на околната среда.
• Спазването на съответните закони и разпоредби по отношение на опазване на околната среда
• Намаляване на отпадъците и потребление на ресурси
• Определянето на общи и конкретни цели по опазването на околната среда
• Непрестанно подобряване ефективността на системата за управление на опазване на околната среда

Изпълнителен директор
Свилен Чолаков

FaLang translation system by Faboba