Търси в сайта


 

1. Общи индикации върху дейностите на „Промишлена енергетика” АД – гр. Ямбол:
Дружеството е с предмет на дейност съгласно регистрацията: производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битовата енергетика, както и всякаква стопанска и търговска дейност, която не е забранена от закона.
Акционери в дружеството са 48 физически лица.
Повече от 30 годишните традиции на дружеството му дават възможност за работа в енергийните и топлофикационни обекти в областта на:
- ремонтно-възстановителни работи по нагревни повърхности, работещи под налягане;
- изработка на нагревни повърхности, работещи под налягане и кондензатоотделители;
- проектиране на реконструкция, модернизация, вътрешна газификация и изграждане на нови топлофикационни обекти;
- доставка, монтаж и пуск на газови горивни уредби;
- сервизно обслужване на котли от промишлеността и комунално-битовия сектор;
- измерване емисии на NO2, NO, SO2, CO, сажди, режимно-технологични и екологични настройки на горивния процес;
- контрол на тръбопроводи, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли с високо и ниско налягане, машини, съоръжения и елементи за тях – основен метал и заварени съединения чрез: неразрушаващ радиографичен метод, ултразвуков метод – дебелина, твърдост по метод на Бринел и на Роквел.

През цялото време на съществуването си дружеството поддържа и регулярно заверява Разрешителното си за работа на поднадзорни обекти съгласно ЗТИП/1999 г. и Наредби № № 15, 28, 29, 30 и Наредба за УБЕПРГСИУПГ/2004 г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор.

През 1994 г. дружеството бе атестирано и получи Сертификати от Съюза за технически надзор – Бавария, Саксония TUV – Bayern Sachsen – Германия като производител съгласно европейските норми TRD 201,АD 2000 и HP 0 за kотли и съдове работещи под налягане. Освен това TUV - Bayern Sachsen издаде и индивидуални сертификати на нашите заварчици по различните методи на заваряване. От 2004 г. заварчиците регулярно се пресертифицират от оторизираната от БСА за България сертифицираща организация Съюз за технически надзор "ТЮФ Рейланд България” ЕООД.

През 2004 г. дружеството премина успешно и сертификационен одит чрез TUV Nord Cert GmbH по внедряването на система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000, за което е издаден сертификат № 78 100 6405 от организацията в Германия.

 През м. март 2007 г. дружеството премина успешно и сертификационен одит за разширяване на системата за управление на здравословни и безопасни условия при работа  OHSAS 18001:1999, за което е издаден сертификат № 78 116056405 от организацията в Германия.

Дружеството повече от 30 години поддържа стационарна и мобилна дефектоскопична лаборатория и лаборатория за механични изпитания на метали, акредитирани със Сертификат № 179ОКС на БСА, които от 2004 г. се преобразуват в Орган за контрол – тип “С” съгласно БДС EN 45004. Това гарантира контрол както върху качеството, така и върху готовия продукт съгласно Наредби № № 15, 21, 28, 29, 30 и Наредба за УБЕПРГСИУПГ на Държавна агенция по метрология и технически надзор.

За всички свои дейности дружеството се обслужва самостоятелно, като работи директно с производители както в страната, така и извън нея. Поддържа много добри контакти с фирмите : “THYSSENKRUPP MANNEX – GmbH”, “BENTELER-AG” и “FERONA A. S.” Praha OZ – Plzen. В областта на горивната техника имаме директни контакти с фирмите “WEISHAUPT” и “SAACKE” от Германия, както и с американските фирми “POWER FLAME”, “CSI”, “TODD”, “COEN” и “CENTEC”. По контрола и автоматиката на горивния процес контактува с “SCHNEIDER”, “SIEMENS”, “FESTO”, “HONEYWELL”, “MAXITROL”, “ELSTER”, “DANFOSS”, “LANDIS/GIR” и др.

2. Общ брой на годините на съществуване на дружеството и по-важни преобразувания и сливания:
Дружеството започва своята дейност от 01.08.1975 г. като обособено звено на тогавашното РП „Енергоремонт” – гр. Гълъбово на основата на техническия персонал на ОЦ „Единство” – гр. Ямбол. От 01.07.1979 г. звеното става самостоятелно стопанско предприятие в състава на тогавашния НПК „Промишлена енергетика” – гр. София, създаден с ПМС №23/79 г.

През 1990 г. със Заповед № 212/89 г. на бившия МИП предприятието е преобразувано в държавна фирма по Указ № 56/89 г., а със Заповед № 70/29.04.1994 г. на бившия Комитет по енергетика е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество. Със Заповед № 102/13.07.1993 г. на Председателя на тогавашния Комитет по енергетика беше открита и извършена приватизация през 1994 г.

3. Специализирани области на действие на фирмата:
3.1. Ремонт на енергийни котли

Дружеството има сериозни традиции в производството и ремонта на елементи работещи под налягане в енергетиката и промишлеността в страната и извън нея. Дружеството работи основно в Енергийния комплекс Марица Изток” в производство на елементи под налягане, ремонт на същите при заводски условия, както и участие в ремонтите на самите котлоагрегати в „Брикел” АД, „ТЕЦ Марица Изток-2” ЕАД, „Енел Марица Изток 3” АД и ТЕЦ „Марица-3” АД. Работата в този енергиен комплекс формира повече от половината от продукцията на дружеството.

Дългогодишни клиенти на нашето дружество още са и: топлофикационните централи в София, Сливен, Бургас, Шумен, Враца, Плевен, Разград, Пловдив, Казанлък, „КМХ” – Белово, „КЦМ” – Пловдив, „Агробиохим” – Стара Загора, „Кумерио Мед” – Пирдоп, "Целхарт” – Стамболийски, „Кремиковци” – София, „Лукойл Нефтохим Бургас” – Бургас, „Котлостроене” – София и др.

Досега няма нито една рекламация относно качеството на изработката на нагревни повърхности и извършваните по тях ремонти. Дружеството разполага с над 100 добре подготвени работници. Заварчиците с квалификация за тръби са 30, за листов материал 7 и на конструкции 4, като 11 от тях имат квалификационна степен заварчици на тръби за повече от един метод на заваряване.

През 2003 г. дружеството извърши основен ремонт на котел 50 Gcal в градската отоплителна централа „Топлана” гр. Прищина – Р Сърбия и Черна гора по търг на Европейския съюз.
По – голямата част от персонала работи повече от 20 години в дружеството и притежава значителен професионален опит, който се предава на младите работници. Това позволява на дружеството да извършва ремонти при добро качество спазвайки изискванията на Наредби № № 15, 28, 29 и 30 и Наредба за УБЕПРГСИУПГ/2004 г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор.

3.2. Газификация
Основно направление е кооперацията с американски и германски фирми при газификацията на котлоагрегати от сериите 20, 35, 50 и 75 т/час, както и на водогрейни такива с мощност 50 и 100 Гкал в топлофикационните дружества и заводски ел.централи.
Газификацията на котли с производителност до 12 т/час извършваме в сътрудничество със „Спартак” АД – Бургас и „Екоклима” АД – Бургас. Особено ефективно за клиентите е и предлаганото от нас преустройство на съществуващите български горивни уредби за изгаряне на природен газ. Предлагаме и доставка на горивни уредби за тази серия котли, директен внос от производителите от САЩ, Германия, Италия, Чехия и Финландия.

До момента дружеството е газифицирало над 600 броя котли и технологични пещи в градовете Русе, Ямбол, Ловеч, Разград, Стара Загора, Пазарджик, Първомай, Сливен, Монтана, Нова Загора, Попово, Исперих, Генерал Тошево, Пещера, Севлиево, Божурище, Банкя, Кюстендил, Петрич, Варна, Павликени, Нови Пазар, Асеновград, Бургас, Камено, с. Бутово, Златна Панега, София и др.

3.3. Абонаментно обслужване
Дружеството има натрупан сериозен опит в сервизното обслужване на паровите централи в промишлеността и комунално-битовия сектор и поддържа повече от 200 котли в страната над 20 години.

3.4. Екология
Дружеството има над 25 годишен опит при извършване на топлинни изпитвания и режимно-технологични настройки на топлоенергийни съоръжения в промишления сектор.

3.5. Утилизационни инсталации
Дружеството има близо 30 годишен опит при изработка на утилизационни инсталации от сериите „КУПД”, „КПУ”, и „КУВВ” във различни видове котли, както и към котлите от сериите „ПКМ”, „ПКН”, и „ПКГ”, производство на „Котлостроене” АД – гр. София.
През 2003 г. дружеството проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация мембранен котел-утилизатор с паропроизводство 15 т/час и параметри на парата налягане 40 ata и температура 220ОС в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
През 2004 г. дружеството проектира, изработи и успешно пусна в експлоатация специализиран котел за изгаряне на дървесни брикети с мощност 2 MW при работно налягане 6 ata.

3.6. Проектиране
Освен традиционното проектиране за изграждане на котелни централи дружеството проектира и газификация на топлоенергийни съоръжения. Дружеството предлага и решения за водене на автоматичен режим на работа при съоръжения, изгарящи гориво повече от една горелка.

3.7. Производство на кондензатоотделители
Дружеството повече от 20 години е единствения български производител на биметални кондензатоотделители по БДС 7496-89. Повече от 25 години произвеждаме и поплавкови кондензатоотделители по същия БДС.

Prom-Energo.Bg ©
изработка Barbun.com